પલસાણા ગ્રામ પંચાયત – પ્રગતિશીલ પલસાણા


ઈલેકશન જાહેર થયેલ હોવાથી અને આચારસંહિતા લાગુ પડેલ હોવાથી અચોક્ક્સ મુદત માટે વેબસાઈટ બંધ કરવામાં આવેલ છે.