પલસાણા ગ્રામ પંચાયત – પ્રગતિશીલ પલસાણા

શ્રી અમરસિંહ એલ. પરમાર

હોદો: તલાટી કમૅ મંત્રી પલસાણા

શ્રી દિનેશભાઈ ડી .મિસ્ત્રી

હોદો: એડી. તલાટી કમૅ મંત્રી પલસાણા

શ્રી. કુ. દશૅના પટેલ

હોદો: મહેસૂલી તલાટી પલસાણા

શ્રી મહેન્દ્રકુમાર આઈ શુકલ

હોદો: પંચાયત કલાકૅ (સને ૧૯૮૭ થી પ્રામાણિક અને નિષ્ડાપૂવૅક અવિરત સેવા આપનાર કમૅ વ્યકિતત્વ )

શ્રીમતી ઉવિ ચીરાગકુમાર દેસાઈ

હોદો: હંગામી કલાકૅ કમૅ કોમ્યુટર ઓપરેટર (ઉચ્ચક દૈનિક વેતન)

શ્રીમતી ચેતનાબેન ધવલકુમાર દેસાઈ

હોદો: હંગામી કલાકૅ કમૅ કોમ્યુટર ઓપરેટર (ઉચ્ચક દૈનિક વેતન)

શ્રી ભરતભાઈ મંગુભાઈ રાઠોડ

હોદો: હંગામી પટાવાળા (ઉચ્ચક દૈનિક વેતન)

શ્રી ગોવિંદભાઈ મંગળભાઈ રાઠોડ

હોદો: હંગામી પટાવાળા કમૅ બોર અને સ્ટ્રીટલાઈટ ઓપરેટર (ઉચ્ચક વેતન)

શ્રી હિતેશકુમાર રામચંદ્ર રાઠોડ

હોદો: હંગામી પટાવાળા કમૅ બોર અને સ્ટ્રીટ્લાઈટ ઓપરેટર (ઉચ્ચક વેતન)