પલસાણા ગ્રામ પંચાયત – પ્રગતિશીલ પલસાણા

શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

આંગણણવાડી

પ્રાથમિક શાળા

ડી. બી. હાઇસ્કૂલ

ડૉ. આર. કે. ભટ્ટ એન્ડ શ્રીમતિ બી. જે. દેસાઇ ઇંગલિશ મિડિયમ સ્કૂલ

જયવંતરાય હરરાય દેસાઇ પોલીટેકનીક

ડોલીબેન દેસાઇ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ કોમ્પ્યુટર એન્ડ અલાઈડ સાયન્સ