પલસાણા ગ્રામ પંચાયત – પ્રગતિશીલ પલસાણા

પૂવૅ સંરપચશ્રીઓની યાદી

શ્રી છોટુભાઈ ડાહયાભાઈ દેસાઈ

---

શ્રી ઈશ્વરભાઈ લાલભાઈ દેસાઈ

૨૩-૩-૧૯૬૧ થી ૧૮-૧-૧૯૬૩

શ્રી મોહનભાઈ મણીભાઈ દેસાઈ

૧૮-૧-૧૯૬૩ થી ૨૫-૪-૧૯૭૬

શ્રી ડાહયાભાઈ જગાભાઈ પટેલ

૨૫-૪-૧૯૭૬ થી ૨૪-૬-૧૯૯૫

શ્રી ચંદુભાઈ બી પટેલ વહીવટ્દાર તરીકે

૨૪-૬-૧૯૯૫ થી૧૭-૭-૧૯૯૫

શ્રી ઈશ્વરભાઈ મકનભાઈ આહીર

૧૭-૭-૧૯૯૫ થી ૧૭-૭-૨૦૦૦

શ્રી એસ. એ. વાઘેલા વહીવટ્દાર તરીકે

૨૧-૭-૨૦૦૦ થી ૧૭-૧-૨૦૦૨

છનાભાઇ ડાહયાભાઈ રાઠોડ

૨૧-૭-૨૦૦૨ થી ૧૭-૧-૨૦૦૭

શ્રી ઈશ્વરભાઈ મકનભાઈ આહીર

૧૭-૧-૨૦૦૭ થી ૧૬-૧-૨૦૧૨

બીનાબેન વિપુલકુમાર પટેલ

૧૬-૧-૨૦૧૨ થી ૧-૧-૨૦૧૭