પલસાણા ગ્રામ પંચાયત – પ્રગતિશીલ પલસાણા

પ્રવિણભાઈ પરસોતમભાઈ આહીર

હોદો: સરપંચશ્રી

૯૯૨૪૪૬૩૦૦૦

પરેશકુમાર હસમુખભાઈ મૈસુરીયા

હોદો: ઉપસંરપચશ્રી (વોડૅ -૧૦)

૯૮૨૫૫૩૯૭૮૪

જ્યોત્સનાબેન ભરતભાઈ પટેલ

હોદો: (૧) વોડૅ સભ્યશ્રી

૮૪૬૯૬૬૫૨૫૨

બીનાબેન યોગેશભાઈ નાયક

હોદો: (૨) વોડૅ સભ્યશ્રી

૭૪૩૫૦૬૭૦૮૨

દિવ્યાબેન તેજસકુમાર દેસાઈ

હોદો:(૩) વોડૅ સભ્યશ્રી

૮૧૪૧૨૨૨૨૦૨

ભાણાભાઈ નગીનભાઈ રાઠોડ

હોદો: (૪) વોડૅ સભ્યશ્રી

૯૭૨૭૭૨૫૬૫૪

કલ્પેશકુમાર ઈશ્ર્વરભાઈ વાધેલા

હોદો: (૫) વોડૅ સભ્યશ્રી

૯૯૯૮૫૪૦૬૩૫

સપનાબેન જયેશભાઈ પટેલ

હોદો: (૬) વોડૅ સભ્યશ્રી

૮૧૫૪૦૮૮૯૧૮

અમિતાબેન ગૌરાગંભાઈ દેસાઈ

હોદો: (૭) વોડૅ સભ્યશ્રી

૮૧૪૧૪૦૦૧૦૭

મનિષ હરિભાઈ પટેલ

હોદો: (૮) વોડૅ સભ્યશ્રી

૯૮૨૫૨૪૭૩૩૬

હિતેંન્દ્ર ધનસુખ મિસ્ત્રી

હોદો: (૯) વોડૅ સભ્યશ્રી

૯૮૨૪૩૬૫૨૭૮

ઉમેશભાઈ ઠાકોરભાઈ આહીર

હોદો: (૧૧) વોડૅ સભ્યશ્રી

૯૮૨૫૬૦૭૧૧૮

ઈન્દુબેન વિક્રમભાઈ રાઠોડ

હોદો: (૧૨) વોડૅ સભ્યશ્રી

૯૫૮૬૪૩૭૮૬૦

મહંમદ ઈલ્યાસ અબ્દુલ સમદ શેખ

હોદો: (૧૩) વોડૅ સભ્યશ્રી

૯૮૨૪૧૪૩૦૨૩

ભાનુબેન ભીખાભાઈ હળપતિ

હોદો: (૧૪) વોડૅ સભ્યશ્રી

૯૫૩૭૪૯૨૦૬૧