પલસાણા ગ્રામ પંચાયત – પ્રગતિશીલ પલસાણા

વૃક્ષા રોપણ

  • ગામ માં કુલ મુખ્ય રસ્તાઓની સંખ્યા- ૧૨ છે.
  • ગામ માં કુલ ૪૬ કિમી સુધી ના મુખ્ય રસ્તા સી.સી.રોડ / ડામર રોડ બનાવવામાં આવેલ છે

    હવે પછી નું આયોજન :

  • મુખ્ય રસ્તા ની આજુ-બાજુ વૃક્ષો વાવવા નો આયોજન છે.
  • સ્વેરછિક દબાણ દુર કરનાર ને પંચાયત દ્રારા પ્રોત્સાહન.
  • આંગણવાડી / સ્કુલો તેમજ જાહેર સ્થળો એ વૃક્ષારોપણ કરવાનું આયોજન.
  • ગામ ની પડ્તર જ્ગ્યા પર વૃક્ષા રોપણ નું આયોજન.

પંચાયત સંબંધી સુવિધાઓનું મૂલ્યાંકન – સમરી રીપોટૅ

વિભાગનું નામ

ખુટ્તી કડી માટે વધારવાની થતી સુવિધા/ કરવાના કાયૅક્રમ

આ સુવિધા માટેનું સ્પષ્ટ આયોજન

આ આયોજન માટે નો સંભવિત ખચૅ રકમ રૂ. લાખમાં

ખચૅની વ્યવસ્થા (જે તે યોજનાનું નામ/ દાતા/ સ્વ ભંડોળ / સ્માટૅ વિલેજ ગ્રાંટ)

પંચાયત સંબંધી સુવિધા વૃક્ષારોપણ

પલસાણા ગામ ના પ્રવેશ માગો પર વૃક્ષા રોપણ

MGNREGA યોજના તથા સ્માટૅ વિલેજ ગ્રાંટ માથીં આ કામગીરી કરવામાં આવશે.

રૂ. ૫.૦૦

MGNREGA  / સ્માટૅ વિલેજ

પંચાયત સંબંધી સુવિધા વૃક્ષારોપણ

મુખ્ય રસ્તાની આજુ-બાજુ વૃક્ષા રોપણ

MGNREGA યોજના માંથી આ કામગીરી કરવામાં આવશે

રૂ. ૨.૦૦

MGNREGA

પંચાયત સંબંધી સુવિધા વૃક્ષારોપણ

વૃક્ષારોપણ જ્નજાગૃતિ માટે પ્રચાર પ્રસાર

સરકારી ગ્રાંટ

રૂ. ૦.૫૦

સરકારી ગ્રાંટ

પંચાયત સંબંધી સુવિધા વૃક્ષારોપણ

પશુ ઓને પીવા ની પાણી ની વ્યવસ્થા

સરકારી ગ્રાંટ

રૂ. ૨.૦૦

સરકારી ગ્રાંટ

પંચાયત સંબંધી સુવિધા વૃક્ષારોપણ

વૃક્ષો ની જાળવણી અને નિભાવણી

સરકારી ગ્રાંટ

રૂ. ૧.૦૦

સરકારી ગ્રાંટ