પલસાણા ગ્રામ પંચાયત – પ્રગતિશીલ પલસાણા

ક્રૃષિ / પશુપાલન :

  • ખેતી હેઠ્ળ નો કુલ વાવેતર વિસ્તાર : ૨૫૮ હેકટર
  • ગામ માં બાગાયતી ખેતી માં કેળ, આબા કલમ , ચીકુ, વિ. નું વાવેતર કરવામાં આવે છે.
  • ગામ માં નાના-મોટા મળી કુલ દુધાળા પશુઓની સંખ્યા : ૧૨૬ છે.

હવે પછી નું આયોજન :

  • ગામે ૧૦૦% ખેડૂતો ને સોઈલ હેલ્થ કાડૅ આપવાનું આયોજન છે.
  • ડીપ ઈરીગેશન માટે જાગૃતિ શિબિર નું આયોજન.
  • પશુઓમાં રસીકરણ નું આયોજન.
  • પશુઓ માટે પશુ નિદાન કેમ્પ નું આયોજન.
  • ગામ માં ઓગેનીક ખેતી માટે શિબિર નું આયોજન.